KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แปรรูปผลิตผลการเกษตรในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-20 ต.ค. 2538/โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2538
Call# IFRPD T960321

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Descript1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
Subjectผัก--การแปรรูป
ผลไม้--การแปรรูป
อาหารกระป๋อง
ถั่วเหลือง--การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
Previous||1244||Next