KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
Alternative Author สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleพัฒนาการห้องบ่มผลไม้
Alternative TitleDevelopment of fruit ripening room
Imprintนครปฐม : ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ, 2535
Call# T930127

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractงานวิจัยนี้มุ่งที่จะพัฒนาห้องบ่มผลไม้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ห้องบ่มที่สร้างขึ้นมีขนาด 2.0x2.0x2.0 ลบ.ม. ประกอบด้วยระบบทำความเย็น ขนาด 16500 Btu ระบบทำความชื้นโดยการระเหยของน้ำ ท่อนำแก๊สเข้าสู่ห้องบ่ม ตัวห้องบุฉนวนเป็นโฟมหนา 3 นิ้ว กันความเย็นและผนึกปิดกันแก๊สรั่วไหล -- ผลการทดสอบการบ่มปรากฎว่า ห้องบ่มสามารถ (ก)รักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ดีพอสมควร (มีช่วงการแปรเปลี่ยนอุณหภูมิเฉลี่ย +-1.5 องศา C)สำหรับช่วงอุณหภูมิในห้องบ่ม 15-30 องศา C (ข)ควบคุมความชื้นได้ดี (ประมาณ 100% RH หรือน้อยกว่า)มีแกีสรั่วไหลได้น้อย (1.7 ml/นาที)และเครื่องสามารถบ่มกล้วยหอมให้สุกได้ดี
Descript9 หน้า
Subjectผลไม้--ห้องบ่ม--วิจัย
Fruit ripening room
Previous||127||Next