KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์
Alternative Author สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Titleความเป็นไปได้ในการใช้ข้าวบางสายพันธุ์ในการผลิตกล้าเชื้อสำหรับเต้าเจี้ยว/เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์, นิอร โฉมศรี
Alternative TitleFeasibility on using some rice varieties for soybean paste starter
Imprint[ลำปาง] : สถาบัน, 2539
Call# T970008

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการศึกษาการทำกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae โดยใช้ข้าวสาร 4 สายพันธุ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตคือ หน่อแพร่ กข.6 ซิวแม่จัน และหอมมะลิ ปรับความชื้นให้ได้ร้อยละ 28-30 นำไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา ซ. นาน 15 นาที แล้วถ่ายเชื้อ A. oryzae ลงไปในข้าวแต่ละสายพันธุ์ ทำการบ่มที่อุณหภูมิห้อง 7 วัน จึงนำกล้าเชื้อที่ผลิตได้ อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศา ซ. นาน 16 ชม. พบว่ากล้าเชื้อที่ทำจากข้าว กข.6 มีปริมาณสปอร์สูงสุด (2.83x10(ยกกำลัง7)สปอร์ต่อกรัม)และเมื่อนำกล้าเชื้อที่ผลิตได้ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องนาน 0, 1 และ 2 เดือน แล้วทำการหมักโคจิสำหรับทำเต้าเจี้ยว พบว่าในระหว่างการหมักโคจิ 96 ชม. ความชื้นของโคจิมีแนวโน้มลดลง จากความชื้นเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 45.10 เหลือร้อยละ 22.49 ค่าพีเอชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.58-7.56 เมื่อศึกษากิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสของโคจิที่หมักจากกล้าเชื้อ ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ อุณหภูมิห้องนาน 0, 1 และ 2 เดือน พบว่ากล้าเชื้อจากข้าว กข.6 จะให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสสูงสุด หลังการผลิต 0 เดือน (222.67 ไมโครกรัม/กรัม/นาที)ข้าวซิวแม่จันจะให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสสูงสุดเมื่อเก็บกล้าเชื้อนาน 1 เดือน (285.66 ไมโครกรัม/กรัม/นาที)และข้าวหน่อแพร่จะให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสสูงสุด เมื่อเก็บกล้าเชื้อนาน 2 เดือน (309.55 ไมโครกรัม/กรัม/นาที)จากการวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสในโคจิที่ผลิตได้พบว่า ค่ากิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสของโคจิมีค่าสูงสุดเมื่อหมักโคจินาน 36-48 ชั่วโมง (4.28-11.26 ไมโครกรัม/กรัม/นาที)
Descript1-12
Subjectเต้าเจี้ยว
โคจิ
อาหารหมัก
Aspergillus oryzae
ข้าว
กล้าเชื้อ
Previous||1325||Next