KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นันทิกา สุนทรไชยกุล
Titleปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารจานเดียว ที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/นันทิกา สุนทรไชยกุล
Alternative TitleQuantities of calcium and phosphorus of one-plate dishes sold at Rang-Sit campus, Thammasat University
Imprint2544
Call# T970097

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารโภชนาการ
Abstractตามสภาพการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทำให้อาหารจานเดียว (One-plate dishes)เป็นอาหารจานด่วนที่เป็นที่นิยมมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณค่าอาหารต่างๆ ยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะปริมาณของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุทั้งสองชนิดในอาหารจานเดียว 36 ชนิด ที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ พบว่าในอาหารจานเดียว (ทั้งประเภทข้าวและประเภทเส้น)1 จาน (น้ำหนักแห้งประมาณ 360.74+-79.55 มก.)มีปริมาณแคลเซียมค่อนข้างต่ำ 13.47-136.79 มก. (เฉลี่ย 57.22+-24.88 มก.)แต่กลับมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง คือ 223.42-1850.35 มก./จาน (เฉลี่ย 601.01+-321.74 มก.)ทำให้อัตราส่วนระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสต่ำกว่า 1:1 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารจานเดียวของไทย ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร ที่จะเป็นแหล่งที่ดีของทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัส โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมชนิดต่างๆ แม้กระทั่งในรูปของยา
Descriptปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ; 7-16
Subjectอาหารจานเดียว
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
Previous||1414||Next