KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
Titleอาหารฉายรังสี/มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
Imprint2535
Call# ifrpd T970114

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractการฉายรังสีอาหาร เป็นกระบวนการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง คือ การนำอาหารที่บรรจุในภาชนะหีบห่อที่เหมาะสม ไปผ่านพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปของรังสีแกมม่าและรังสีเอ็กซ์ ในห้องกำบังรังสีตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และปริมาณรังสีที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการฉายรังสีคือ เพื่อยืดอายุการเก็บอาหารโดยการลดปริมาณจุลินทรีย์ ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลง ชะลอการสุกหรือยังยั้งการงอก และทำลายพยาธิในอาหารระหว่างที่เก็บรักษา อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในอาหารที่ฉายรังสีได้ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา การเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าอาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส
Descriptปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ; 45-48
Subjectอาหารฉายรังสี
Previous||1431||Next