KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ดวงฤทัย ธำรงโชติ
Alternative Author สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Titleชุดเครื่องมือประเมินผลอาหาร/ดวงฤทัย ธำรงโชติ และสุมาลี พราหมเภทย์
Alternative TitleSet of food evaluation equipment
Imprint[ลำปาง] : สถาบัน, 2540
Call# T970116

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 14 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2540 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนและวิทยาเขตภาคใต้ จ.สงขลา / จัดโดย สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
Abstractชุดเครื่องมือประเมินผลอาหาร ประกอบด้วยเครื่องมือวัดความกรอบ เครื่องมือวัดปริมาตร และเครื่องมือวัดความข้นหนืด ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการวัดคุณภาพอาหารทางด้านความกรอบ ปริมาตร และความข้นหนืด เครื่องมือวัดความกรอบที่ได้รับการพัฒนานี้เหมาะกับอาหารประเภทกรอบชนิดต่างๆ ที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 นิ้ว หลักการทำงาน คือ อาศัยแรงเหวี่ยงของท่อนไม้ทรงกระบอกขนาดยาว 60 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ตีกระทบตัวอย่างอาหาร เครื่องมือวัดปริมาตร ในชุดนี้ประกอบด้วยกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 15 x 30 x 15 ซม. สำหรับวัดปริมาตรขนมปังแถว ขนมปังปอนด์ และขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มล. ตัดปากออกให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. สำหรับวัดปริมาตรขนมอบที่รองด้วยถ้วยกระดาษขนาดเล็กเช่น ขนมปุยฝ้าย หลักการทำงาน คือ วิธีการแทนที่อาหารด้วยเมล็ดงา เครื่องมือวัดความข้นหนืดได้พัฒนาตามคุณสมบัติความข้นหนืดของอาหารเหลว ความข้นหนืดของอาหารเหลวที่ไหลได้ดี ได้พัฒนาเครื่องมือให้เป็นรูปกรวยแก้ว ด้านปลายเป็นก๊อกน้ำ การใช้งานนั้นเป็นการเปรียบเทียบความเร็วของการไหลของน้ำ ความข้นหนืดของอาหารเหลวที่มีความหนืดสูง ได้คิดพัฒนาเครื่องมือวัด 2 ชนิด ตามสมบัติการแผ่กระจายของอาหารเครื่องมือวัดชนิดแรกได้พัฒนาดัดแปลงมาจาก Adams Consistometer โดยการใช้แผ่นพลาสติกแข็งใส ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 3 มม. ที่มีขีดเป็นวงกลมซ้อนกันห่างกันวงละ 0.5 นิ้ว โดยมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน นำอาหารใส่ภาชนะพลาสติกรูปกรวยปลายเปิด 2 ด้าน ด้านกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ด้านสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/4 นิ้ว สูง 2 1/2 นิ้ว ซึ่งวางที่ศูนย์กลางของแผ่นเมื่อยกกรวยขึ้นตามแนวดิ่ง อาหารจะเริ่มแผ่กระจายออก วัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่อาหารกระจายออกในเวลา 1 นาที เครื่องมือวัดชนิดที่สองได้พัฒนาดัดแปลงมาจาก Bostwick consistometer โดยการทำเป็น ราง ขนาดยาว 30 ซม. กว้าง 10 ซม. ทำมุมกับพื้น 10 องศา จากการทดลองหาประสิทธิภาพการทำงานของชุดเครื่องมือดังกล่าวมีความแม่นยำสูง คือ มีผลการทดลองดังนี้ เครื่องมือวัดความกรอบ เมื่อทำการวัดประสิทธิภาพของแรงเหวี่ยง จากแขนเหวี่ยงที่ทำการเหวี่ยงที่มุม 165 องศา ลงไปบนก้อนดินน้ำมันตัวอย่าง หนา 1.0 ซม. พบว่ามีแรงที่ทำให้ดินน้ำมันยุบตัวลง เป็นระยะทางเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 มม. มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.248 เครื่องมือวัดปริมาตรโดยการแทนที่ลูกปิงปอง ด้วยเมล็ดงา พบว่าลูกปิงปองมีปริมาตรเฉลี่ยเท่ากับ 45 ลบ.ซม. มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.17 เครื่องมือวัดความข้นหนืดที่ดัดแปลงมาจาก Ostward pipet พบว่าน้ำมันพืช มีอัตราการไหลเฉลี่ยเท่ากับ 75 มล./นาที มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 เครื่องมือวัดความข้นหนืดที่ดัดแปลงมาจาก Adam Consistometer พบว่า ซุปข้าวโพดมีอัตราการแผ่กระจายเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 นิ้ว/นาที มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0605 เครื่องมือวัดความข้นหนืดที่ดัดแปลงมาจาก Bostwich Consistometer พบว่า ซุปข้าวโพดมีอัตราการไหลในรางเท่ากับ 10.94 ซม./นาที มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.1504
Descript140-150
Subjectเครื่องมือประเมินผลอาหาร
Previous||1433||Next