KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาเยลลีผลไม้เสริมใยอาหารและวิตามินซี/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
Alternative TitleDevelopment of fiber and vitamin C supplemented fruit jelly
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
Call# ku T970204

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการพัฒนาเยลลีผลไม้ที่มีใยอาหารและวิตามินซีร้อยละ 10 ของปริมาณความต้องการของเด็กในวัยเรียนควรได้รับต่อวัน ได้กำหนดส้มเขียวหวานเป็นส่วนผสมหลักร้อยละ 20 จากผลการศึกษาพบว่าต้องเสริมด้วยแป้งบุกเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารในปริมาณร้อยละ 3.5 ผสมเนื้อสับปะรดร้อยละ 10 เพื่อปรับรสชาติและเนื้อสัมผัส และเติมวิตามินซี 200 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของเยลลี บรรจุเยลลีในถุงพลาสติกชนิดหลอด ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 นาที ผลิตภัณฑ์ 100 กรัม มีใยอาหาร 3.34 กรัม และมีวิตามินซี 16.71 มิลลิกรัม การตรวจสอบอายุการเก็บโดยวิธีเร่งคาดว่าจะเก็บได้นาน 62 วันที่ 5 องศาเซลเซียส การทดสอบผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย สรุปได้ว่าเด็กนักเรียนให้คะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบถึงชอบมาก
Descript717 หน้า ; 673-677
Subjectเยลลีเสริมใยอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิตามินซี
Previous||1521||Next