KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กุลวดี ตรองพาณิชย์
Titleอิทธิพลของพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleEffect of sweet corn variety on qualities of canned whole kernel sweet corn
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
Call# T970266

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractข้าวโพดหวานจำนวน 24 พันธุ์ ซึ่งปลูกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงฤดูฝน และเก็บเกี่ยวเมื่อต้นเดือน สิงหาคม 2539 ถูกนำผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋องในวันเดียวกันกับวันที่เก็บเกี่ยว ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ได้มีการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของข้าวโพดหวานทั้งก่อนและหลังการบรรจุกระป๋อง และทดสอบความชอบและการยอมรับข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องของผู้ชิม ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหาร คนไทย จำนวน 15 คน ได้พบว่า พันธุ์ของข้าวโพดมีอิทธิพลต่อ น้ำหนักฝัก ปริมาณของเมล็ดข้าวโพดที่ได้ ปริมาณของของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด น้ำหนักเนื้ออาหาร สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ซึ่งทำให้มีผลต่อคะแนนความชอบและการยอมรับจากผู้ชิมข้าวโพดพันธุ์ CB 6022 ซึ่งมีน้ำหนักฝักและปริมาณเมล็ดข้าวโพดสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย มีสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสที่ดี ได้รับคะแนนสูงสุดในความชอบด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับ แต่อย่างไรก็ตามคะแนนที่ได้ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญที่ระดับร้อยละ 5 กับพันธุ์ฉัตรทอง 14, จักรา และ SB 606 B ซึ่งได้คะแนนความชอบและการยอมรับน้อยกว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของข้าวโพดหวานไม่มีความสัมพันธุ์โดยตรงกับความหวานของข้าวโพด
Descript155 หน้า ; 142-153
Subjectข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
พันธุ์ข้าวโพด
การวิเคราะห์คุณภาพ
Previous||1583||Next