KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุภางค์ เรืองฉาย
Titleการใช้ประโยชน์จากเมล็ดพืชและพืชหัวในอุตสาหกรรมอาหารหมัก/สุภางค์ เรืองฉาย
Imprint2541
Call# T980010

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสาร มกค.
Abstractอาหารหมัก ถือเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของเกือบทุกประเทศ โดยอาหารหมักต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการหมัก เชื้อจุลินทรีย์จะผลิตเอนไซม์ย่อยวัตถุดิบให้เกิดสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านกลิ่นรส และรสชาติของผลิตภัณฑ์ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมักมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ เชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ เชื้อบริสุทธิ์ในรูปผงและหัวเชื้อ อุตสาหกรรมอาหารหมักจากเมล็ดพืชและพืชหัวมีอยู่หลายชนิด คือ 1.อาหารหมักที่ใช้ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบในการหมัก เช่น ข้าวหมาก กระแช่ น้ำส้มสายชู ข้าวแดง และเหล้าสาเก 2.อาหารหมักที่ใช้ถั่วเหลืองและถั่วลิสงเป็นวัตถุดิบในการหมัก เช่น ซีอิ๊ว เทมเป้ 3.อาหารหมักที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการหมักเช่น การิ
Descript10-13 ; ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
Subjectอาหารหมักดอง
Previous||1684||Next