KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศิวาพร ศิวเวชช
Titleเค้กข้าวฟ่างแคลอรี่ต่ำ/ศิวาพร ศิวเวชช
Alternative TitleReduced calorie sorghum cake
Imprint2538
Call# T980048

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสมดุลในแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับ คือการลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารที่บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริโภค จึงได้มีการศึกษาเค้กข้าวฟ่างที่มีแคลอรี่ต่ำขึ้น ได้มีการใช้เซลลูโลสผงปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ แทนเนยสดและเนยขาวที่เป็นส่วนผสมของเค้กข้าวฟ่างในปริมาณร้อยละ 66.6 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การใช้เซลลูโลสผงร้อยละ 3 จะให้เค้กที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากที่สุด มีปริมาตรสูงที่สุด มีลักษณะเนื้อสัมผัสดีที่สุด การทดลองใช้อราบิกกัม (arabic gum)ร้อยละ 0.1 หรือ แซนแทนกัม (xanthan gum)ร้อยละ 0.1 ร่วมกับเซลลูโลสผงร้อยละ 3 ในเค้กข้าวฟ่าง พบว่าจะทำให้ความหนืดของส่วนผสมของเค้กดีขึ้น และเค้กข้าวฟ่างที่มีการใช้อราบิกกัม ร้อยละ 0.1 ร่วมกับเซลลูโลสผงร้อยละ 3 จะให้เค้กข้าวฟ่างที่ได้รับการยอมรับมากกว่าเค้กข้าวฟ่างที่ใช้เซลลูโลสผงร้อยละ 3 เพียงอย่างเดียว หรือใช้เซลลูโลสผงร้อยละ 3 ร่วมกับแซนแทนกัม เนื่องจากเค้กข้าวฟ่างที่ใช้เซลลูโลสผงอย่างเดียว จะมีปริมาตรน้อยกว่าเค้กข้าวฟ่างที่ใช้เซลลูโลสผงร้อยละ 3 ร่วมกับอราบิกกัมร้อยละ 0.1 ส่วนเค้กข้าวฟ่างที่ใช้เซลลูโลสผงร้อยละ 0.1 จะมีเนื้อสัมผัสที่แฉะและแน่นเกินไป และเพื่อเป็นการช่วยลดแคลอรี่ของเค้กข้าวฟ่างให้ต่ำลงไปอีก จึงได้มีการทดลองใช้โพลีเด็กซโทรส (polydextrose)ในปริมาณร้อยละ 0 50 หรือ 100 แทนที่น้ำตาลที่ใช้ในเค้กข้าวฟ่างร้อยละ 0 50 หรือ 100 ตามลำดับ ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่า เค้กข้าวฟ่างที่มีการใช้โพลีเด็กซโทรส ร้อยละ 50 จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและลักษณะเนื้อสัมผัสดี และในขณะเดียวกันแคลอรี่จะต่ำลงด้วย
Descriptปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ; 108-116
Subjectเค้กข้าวฟ่างแคลอรี่ต่ำ
ขนมอบ--วิจัย
Powdered cellulose
Arabic gum
Previous||1722||Next