KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สิริพร สธนเสาวภาคย์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์/สิริพร สธนเสาวภาคย์
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2541
Call# IFRPD T980218

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ให้แก่ อาจารย์จากสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 13-24 กรกฎาคม 2541 / โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร อาจก่อให้เกิดผลเสียได้มาก โดยเฉพาะ 2 ด้านใหญ่ๆ คือ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และทำให้อาหารเสื่อมเสีย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ได้แก่ สารอาหาร ความเป็นกรดด่าง วอเตอร์แอคติวิตี้ ปริมาณออกซิเจน และอุณหภูมิ จุลินทรีย์ที่พบในเนื้อสัตว์มีทั้ง แบคทีเรีย รา และยีสต์ แบคทีเรียที่พบ ได้แก่ Pseudomonas Micrococcus Bacillus Clostridium Listeria Salmonella เป็นต้น การปนเปื้อนระหว่างและหลังกระบวนการผลิต มีหลายขั้นตอนที่อาจเกิดการปนเปื้อนได้ เช่น จากเครื่องจักร จากคน จากอากาศ จากน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต
Descript19-30 ; 124 หน้า
Subjectเนื้อสัตว์--จุลชีววิทยา
จุลินทรีย์ในอาหาร
Previous||1892||Next