KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
Titleการสกัดเพกทินจากจานรองดอกทานตะวัน/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ, เสาวนีย์ เสาวภาพโสภา
Alternative TitleExtraction of pectin from sunflower head residues
Imprint2541
Call# T980332

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Abstractการวิจัยถึงการสกัดเพกทินจากจานรองดอกทานตะวัน ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันจากเมล็ดทานตะวัน ในขั้นแรกศึกษาปริมาณเพกทินในผงจานรองดอกทานตะวันอบแห้ง (ความชื้นร้อยละ 10)ขนาดตั้งแต่ 40-200 เมซ พบว่า ร้อยละของปริมาณเพกทินในผงจากรองดอกทานตะวันแต่ละขนาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05)จากนั้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดเพกทิน ซึ่งพบว่าภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดเพกทินจากผงจานรองดอกทานตะวันอบแห้ง คือล้างผงจานรองดอกทานตะวันปริมาณ 10 กรัมด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 75 องศา ซ เป็นเวลา 30 นาที รวม 5 ครั้งๆ ละ 500 มิลลิลิตร สกัดเพกทินด้วยโซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟตเข้มข้นร้อยละ1.0 พีเอช 3.5 ปริมาตร 400 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 75 องศา ซ. เป็นเวลา 30 นาที และตกตะกอนเพกทินด้วยกรดไฮโดรคลอริค พีเอช 1.0 ปริมาณผลผลิตที่ได้ร้อยละ 14.81 เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างของเพกทินที่สกัดได้โดยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโคปีด้วยเครื่อง IR-440 พบว่า เพกทินที่สกัดได้มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับเพกทินมาตรฐาน
Descriptปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ; 23-29
Subjectดอกทานตะวัน
วัสดุเหลือใช้--การใช้ประโยชน์
เพคติน
Pectin
Previous||2006||Next