KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อังคณา น้อยสุวรรณ
Titleสารเสริมการผลิตสุราจากแป้งข้าวเจ้า
Alternative TitleLiquors adjunct from rice flour
Imprint2541
Call# T990008

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractภาวะในการผลิตสารเสริมการผลิตสุราจากแป้งข้าวเจ้าโดยใช้เอนไซม์ 2 ชนิด คือ แอลฟาอะมิเลสและกลูโคอะมิเลสร่วมกันคือ ความเป็นกรดด่าง 5.5 และอุณหภูมิ 65 องศา ซ. สารเสริมการผลิตสุราที่ผลิตได้สามารถแบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ คือ สารเสริมการผลิตสุราสำหรับผลิตภัณฑ์สุราที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบตั้งต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การย่อยสลายแป้งข้าวเจ้าด้วยเอนไซม์สองชนิดร่วมกันที่ความเข้มข้นของเอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส 0.15 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรและกลูโคอะมิเลส 3 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักเทียบกับแป้ง โดยใช้เวลาการย่อยสลาย 60 นาที จะได้สารเสริมการผลิตสุราที่มีค่าสมดุลย์กลูโคส 58.27 และมีค่าของแข็งที่หมักได้ 58.90 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีกลูโคสเป็นองค์ประกอบเพียง 55.00 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสารเสริมการผลิตสุราอีกประเภทหนึ่งคือ สารเสริมการผลิตสุราที่มีค่าสมมูลย์กลูโคสเกินกว่า 80 จากการทดลองพบว่า ภาวะที่ผลิตสารเสริมการผลิตสุราดังกล่าวได้จากการย่อยแป้งข้าวเจ้าด้วยเอนไซม์แอลฟา-อะมิเลสเข้มข้น 0.10 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรเทียบกับแป้ง และกลูโคอะมิเลสเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักเทียบกับแป้งเป็นระยะเวลา 150 นาที จะได้สารเสริมการผลิตสุราที่มีค่าสมมูลย์กลูโคส 95.84 ค่าของแข็งที่หมักได้ 98.47 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณกลูโคสสูงถึง 93.88 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองหาปริมาณโปรตีนในสารเสริมการผลิตสุราพบว่า โปรตีนทั้งสองชนิดมีค่าเป็น 0
Descriptปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ; 277-288
SubjectAlpha amylase
Glucoamylase
Liquor adjunct
สุรา--แป้งข้าวเจ้า
สุรา--สารเสริมการผลิต
เอนไซม์--การใช้ประโยชน์
Previous||2048||Next