KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
Titleการทำเชื้อเห็ดฟางแบบพัฒนา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 6
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541
Call# T990036

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่ม 4 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; คณะบรรณาธิการ พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง, กาญจนา เทียมเศวต
Abstractกล่าวถึงวิธีทำเชื้อเห็ดฟาง 2 วิธี คือ วิธีแรก ใช้ข้าวฟ่างผสมกับข้าวเปลือกเจ้าและใบกระถินเป็นวัสดุ และวิธีที่ 2 ทำจากผักตบชวาผสมใบกระถิน
Descript46-48
Subjectเห็ดฟาง--เชื้อเห็ดฟาง
Previous||2076||Next