KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
Titleจักรยานสีข้าว รพช.
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541
Call# T990056

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่ม 6 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; บรรณาธิการ พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง
Abstractจักรยานสีข้าว รพช. เป็นความพยายามของกลุ่มวิศวกรเครื่องกล ประจำสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)จังหวัดศรีสะเกษ ที่คิดสร้างเครื่องสีข้าวแบบครอบครัวที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆ และไม่ต้องใช้เงินทุนมาก
Descript72-74
Subjectจักรยานสีข้าว
เครื่องสีข้าว
Previous||2096||Next