KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
Titleเรื่องน่ารู้ของเครื่องหมายมาตรฐาน
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540
Call# T990061

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่ม 7 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; บรรณาธิการ พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง, สายสวาท พระคำยาน
Abstractเครื่องหมายมาตรฐาน ซึ่ง สมอ. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น มี 3 แบบ ได้แก่ 1.เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 2.เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 3.เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย สำหรับ "เครื่องหมายมาตรฐาน" ซึ่ง สมอ. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีทั้งหมด 3 แบบ ด้วยกัน ได้แก่ 1.เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป 2.เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 3.เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย
Descript96-98
Subjectเครื่องหมายมาตรฐาน
Previous||2101||Next