KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
Titleคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติเพื่อแนวทางการบริโภค
Alternative TitleNutritional values of vegetarian foods for consumption guides
Imprint2541
Call# IFRPD T990074

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractการพัฒนาอาหารมังสวิรัติที่นิยมบริโภค 35 ชนิด 3 กลุ่ม ได้แบ่งเป็นอาหารจานเดียว 12 ชนิด อาหารชุดมื้อเย็น 15 ชนิด และอาหารว่าง 8 ชนิด โดยใช้โปรตีนพืชทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ แหล่งโปรตีน ได้แก่ โปรตีนเกษตร เตรียมจากแป้งถั่วเหลืองปราศจากไขมัน หมี่กึน โปรตีนจากแป้งสาลี เต้าหู้ ถั่ว และเมล็ดพืชต่างๆ ได้ทำการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งใยอาหารของอาหารมังสวิรัติทั้ง 35 ชนิด และจัดทำเมนูอาหารประจำวันที่มีพลังงานอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ผลการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า อาหารจานเดียวที่มีโปรตีนสูงสุด 3 ชนิดแรก คือ พิซซาหน้าโปรตีนเกษตร พล่าโปรตีนเกษตร และลาบเต้าหู้ เท่ากับ 7.32 7.20 และ 6.24 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม ตามลำดับ พล่าโปรตีนเกษตรมีปริมาณไขมันต่ำสุด และข้าวคลุกเต้าหู้ยี้มีใยอาหารสูงสุด เท่ากับ 8.30 กรัม ส่วนอาหารชุดมื้อเย็นที่มีโปรตีนสูงสุด 3 ชนิดแรก คือ ผัดพริกขิงโปรตีนเกษตร ผัดเผ็ดโปรตีนเกษตร และผัดเปรี้ยวหวานหมี่กึน มีปริมาณ 27.90 8.34 8.07 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม ตามลำดับ และแกงเลียงมีปริมาณไขมันต่ำสุด ขณะที่ผัดพริกโปรตีนเกษตรมีใยอาหารสูงสุดเท่ากับ 11.41 กรัม อาหารว่างที่มีปริมาณโปรตีนสูงสุด 3 ชนิดแรก คือ โปรตีนกระเพรากรอบ ซาลาเปา และเต้าหู้หน้าโปรตีนเกษตร เท่ากับ 36.13 7.91 และ 7.44 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม ตามลำดับ ขนมผักกาดทรงเครื่องมีไขมันต่ำสุด และโปรตีนกระเพากรอบมีใยอาหารสูงสุดเท่ากับ 12.65 กรัม นอกจากนี้ยังได้จัดทำเมนูอาหารมังสวิรัติ 10 วัน ที่มีคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการ มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 69 กรัม ถึง 99 กรัม ต่อวัน และไขมันประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานอาหาร รวมรายการอาหารที่แนะนำเหล่านี้จะให้โปรตีนที่มีคุณภาพครบถ้วน รวมทั้งวิตามิน เกลือแร่ ที่เพียงพอเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง
Descriptปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ; 268-276
Subjectอาหารมังสวิรัติ--คุณค่าทางโภชนาการ
อาหารจานเดียว
Dietary fiber
Previous||2114||Next