KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
Title
Imprint2541
Call# T990084

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเกษตรนเรศวร
Abstractกล่าวถึงลักษณะของน้ำซีอิ๊ว สุขลักษณะทางจุลินทรีย์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2521 รูปแสดงกระบวนการเกิดสีของน้ำซีอิ๊วระหว่างการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน และตารางแสดงผลการวิเคราะห์ทางปริมาณของสารปรุงแต่งกลิ่นรสในน้ำซีอิ๊ว
Descriptปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. ; 43-46
SubjectSoy sauce property
ซีอิ๊ว
Previous||2124||Next