KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นงเยาว์ ชัยยินภูมิ
Titleแบคทีเรียแลคติคในไส้กรอกเปรี้ยว
Imprintกรุงเทพฯ : คณะ, 2534
Call# KU T930217

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalโปรซีดดิงส์ แลคติคแอสิตแบคทีเรียในอุตสาหกรรมอาหารไทย ครั้งที่ 1 / 28-29 ตุลาคม 2534 ณ ห้อง อก.124 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractไส้กรอกเปรี้ยวเป็นอาหารชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยวที่เกิดจากการหมักของจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรียแลคติค เมื่อทำการแยกและบ่งชี้แบคทีเรียแลคติคในตัวอย่างไส้กรอกเปรี้ยว (ได้แก่ ส.ขอนแก่น พ่อครัวใหญ่ คิ้มบางไผ่ และไส้กรอกเปรี้ยวที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเอง)พบเชื้อ ได้แก่ Lactobacillus plantarum, L salivarium subsp, salicinius, L.bulgaricus Pediococcus pentosaceus และ P. acidilactici นำเชื้อเหล่านี้มาทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะไนซิน, คลอแรมฟินิคอล และเตตระซัยคลิน ทดสอบการสร้างสารยับยั้งการเจริญของ Bacillus cereus เมื่อนำมาสกัดพลาสมิคพบว่า เชื้อทุกตัวมีพลาสมิคซึ่งมีจำนวนและขนาดต่างๆ กัน มีการทดลองหมักไส้กรอกเปรี้ยวโดยเติมเชื้อแบคทีเรียแลคติคในรูปของไลโอฟิไลซ์ (Lyophilize)จำนวน 0.5% (น้ำหนักไลโอฟิไลซต่อน้ำหนักตัวอย่าง)หรือจำนวนเชื้อประมาณ 10pow9-10pow10 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ทำการวัดค่า pH, เปอร์เซ็นต์กรดแลคติคที่สร้างขึ้น, จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และจำนวนจุลินทรีย์ที่สร้างกรด (เซลล์ต่อกรัม)จากนั้นนำไส้กรอกเปรี้ยวมาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี Hedonic rating scale และ วิเคราะห์ผลทางสถิติ
Descript68-80
NoteCall # QR21.บ87
Subjectไส้กรอกเปรี้ยว
Sour sausage analysis
Lactic acid bacteria
Previous||217||Next