KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วริพัสย์ อารีกุล
Titleการศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียแลคติคในนมเปรี้ยว
Imprintกรุงเทพฯ : คณะ, 2534
Call# KU T930218

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalโปรซีดดิงส์ แลคติคแอสิตแบคทีเรียในอุตสาหกรรมอาหารไทย ครั้งที่ 1 / 28-29 ตุลาคม 2534 ณ ห้อง อก.124 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractเชื้อแบคทีเรียแลคติดที่แยกจากนมเปรี้ยวที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่มีรูปร่างกลม และกลุ่มรูปแท่ง บนอาหารแข็ง GYP เชื้อทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือกลุ่มรูปร่างกลมจะสามารถใช้ซูโครสและแลคโตสได้ดี ขณะที่กลุ่มรูปแท่งจะขาดความสามารถในการใช้ซูโครส และขาดความสามารถในการใช้แลคโตสได้ในบางสายพันธุ์ ส่วนความสามารถในการสร้างสารยับยั้งการเจริญของ Bacillus cereus และการต้านทานสารปฏิชีวนะไนซินโดยเฉลี่ยของกลุ่มรูปร่างกลมจะน้อยกว่ากลุ่มรูปแท่ง -- การจำแนกความแตกต่างในแต่ละสายพันธุ์ของแบคทีเรียแลคติค สามารถศึกษาจากการตรวจสอบจากจำนวนและขนาดของพลาสมิดบนอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟริซิส พบความแตกต่างระหว่างสายพันธ์รูปแท่ง 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์รูปร่างกลม 4 สายพันธุ์
Descript81-87
NoteCall # QR21.บ87
Subjectนมเปรี้ยว
Lactic acid bacteria
Previous||218||Next