KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อรวรรณ คงพันธุ์
Alternative Author กรมประมง
Titleการตรวจสอบคุณภาพซูริมิ
Alternative TitleMethods for measuring the properties of surimi
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมง, 2541
Call# T990180

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractโดยที่ข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพซูริมิแช่เยือกแข็งที่ใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมซูริมิของไทยจะแตกต่างกันไปตามประเทศคู่ค้า บางครั้งทำให้เกิดปัญหาผลที่ตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบดังกล่าวไม่สามารถหาเอกสารที่ใช้อ้างอิง ดังนั้น กรมประมงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับซูริมิและเนื้อปลาบด จึงได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของซูริมิ เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้สนใจในหน่วยงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเอกสารในการอ้างอิงและเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบที่ใช้กันในแต่ละประเทศ
Noteเอกสารเผยแพร่ /สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ; ฉบับที่ 1/2541
Subjectซูริมิ--มาตรฐาน
ซูริมิ--การตรวจสอบคุณภาพ
Surimi analysis
สหรัฐอเมริกา!
ญี่ปุ่น!
ไทย
Previous||2220||Next