KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Titleแหล่งโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้ง
Imprint2542
Call# T990181

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสาร มกค.
Abstractปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ ซึ่งมีหลากหลายไปตามแต่ฤดูกาล เช่น ลำไย (Euphoris longana L.)เก็บเกี่ยวได้ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม, มังคุด (Gearcinia mangoatenia L.)เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำ ปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัวเนื้อ วัวนม การแปรรูปอาหารประเภทผักและผลไม้ การบรรจุกระป๋อง อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ การผลิตเนยแข็ง ซึ่งกิจกรรมการแปรรูปเหล่านี้จะมีวัสดุเหลือทิ้ง หรือส่วนที่ไม่ต้องการเกิดขึ้น ในอดีตกำจัดโดยการนำไปทิ้งทะเล ถมที่ จนกระทั่งปัจจุบันมีวัสดุเหลือทิ้งปริมาณมาก ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การกำจัดโลหะหนักโดยนำไปทิ้งในทะเลลึก เมื่อปริมาณมากขึ้น ประกอบกับการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีขนาดเล็ก อาทิ หอย ปลาหมึก หนอนทะเล ทำให้โลหะหนักกระจายออกไป ซึ่งปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหามีโลหะหนักตกต้างอยู่ในหอยและปลาหมึก ที่ดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อผู้บริโภคนำไปเป็นอาหารทำให้ได้รับสารโลหะหนักเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย สะสมจนเกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ในที่สุด -- จะเห็นได้ว่าวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงทั่วโลก ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรโลกมีมากขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการอาหารมีมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณโปรตีน ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการซ่อมสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องค้นคว้าศึกษาถึงวิธีการนำวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้ มาผลิตเป็นการหาแหล่งอาหารโปรตีนอีกแหล่งหนึ่ง แทนการนำไปทิ้งอย่างไร้ค่าและพอกพูนขึ้น หาวิธีกำจัดไม่ได้ และกลายเป็นปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมต่อไป ในรายงานนี้จึงกล่าวถึงการผลิตโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารอีกแหล่งหนึ่ง
Descriptปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. ; 8-15
Subjectของเหลือทิ้ง--การใช้ประโยชน์
โปรตีน
Previous||2221||Next