KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการฝึกอบรม เรื่อง หลักพื้นฐานการแปรรูปอาหาร ให้แก่ บุคลากรกรมการฝึกหัดครู/จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-26 สิงหาคม 2536
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2536
Call# IFRPD T930239

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractอธิบายเกี่ยวกับ ธรรมชาติและลักษณะของจุลินทรีย์ในอาหาร ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร น้ำในอาหาร คาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ำ เอนไซม์และการใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร หลักวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น การแปรรูปพืชหัวและผลิตภัณฑ์พืชหัว หลักการทำแห้งอาหาร นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการหมักดอง น้ำผลไม้ หลักการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารแปรรูป และการตรวจสอบทางกายภาพ ทางเคมี ของอาหารแปรรูป
Descript1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
Subjectผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Food chemistry
Fruit juice
Food microbiology
Food drying
Enzyme utilization
อาหาร--การวิเคราะห์
เอนไซม์--การใช้ประโยชน์
จุลินทรีย์ในอาหาร
น้ำผลไม้
อาหาร--การควบคุมคุณภาพ
นม
การแปรรูปอาหาร
Previous||239||Next