KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
Titleการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือหน่อไม้ฝรั่ง
Alternative TitleUtilization of asparagus waste butts
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
Call# KU T930242

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractคุณภาพทั่วไปของเศษเหลือหน่อไม้ฝรั่งสดจากโรงงานส่งออก พบว่าเป็นส่วนโคนและชิ้นเศษร้อยละ 93.55 และ 4.85 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้เพียงร้อยละ 75.73 และเศษเหลือหน่อไม้ฝรั่งมีปริมาณเยื่อใยร้อยละ 1.79 โดยน้ำหนักสด จากการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหน่อไม้ฝรั่งซึ่งมีความหวานร้อยละ 8 ซุปหน่อไม้ฝรั่งชนิดข้นโดยมีส่วนผสมของผัก เครื่องเทศ นม และเนย หน่อไม้ฝรั่งดองปรุงรสด้วยซุปเห็ดหอม และหน่อไม้ฝรั่งกวน และนำไปทดสอบความชอบเพื่อประเมินคุณภาพสี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และความชอบรวมโดยใช้ระดับ 9 คะแนน พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนความชอบอยู่ในค่าเฉลี่ย 6.5 ได้แก่ น้ำหน่อไม้ฝรั่ง ซุปหน่อไม้ฝรั่งชนิดข้น และหน่อไม้ฝรั่งดองปรุงรส ปัจจัยคุณภาพที่ต้องแก้ไขสำหรับหน่อไม้ฝรั่งดองปรุงรส คือเนื้อสัมผัสและกลิ่นเหม็นเขียว หน่อไม้ฝรั่งกวนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ชิมเพราะมีกลิ่นหน่อไม้ฝรั่งแรงและเหม็นเขียว จากการปรับปรุงสูตรซุปหน่อไม้ฝรั่งชนิดข้นเพื่อแปรรูปเป็นผงโดยใช้ Drum Dryer ก็ปรากฏผลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ น่าจะขยายผลในการศึกษา การผลิตเยื่อใยผงก็มีความเป็นไปได้สูง สามารถใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการเพิ่มเยื่อใยในอาหารนั้น
Descript31 หน้า
Noteรายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผัก (พ-ผ 1.32.9)
Subjectหน่อไม้ฝรั่ง
วัสดุเหลือใช้--การใช้ประโยชน์
Previous||242||Next