KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุมาลี บุญมา
Titleการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่และเนื้อหมู/สุมาลี บุญมา ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleContamination of Salmonella in chicken and pork products
Imprint2540
Call# T990420

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
Abstractจากการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ (100 ตัวอย่าง)และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู (100 ตัวอย่าง)ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น แหนม กุนเชียง ไก่ยอ และหมูยอ รวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง ที่จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและตลาดสด ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี นำมาหาเชื้อซัลโมเนลลาด้วยวิธี MSRV และวิธี SCM พบว่ามีเชื้อปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด 32 ตัวอย่าง (16%)เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ 8 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เนื้อหมู 24 ตัวอย่าง ถ้าจำแนกตามสถานที่จำหน่ายพบว่ามีการปนเปื้อนในห้างสรรพสินค้า 24 ตัวอย่าง และในตลาดสดพบ 8 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีการปนเปื้อนมากที่สุด คือแหนมไก่และแหนมหมู นอกจากนี้ยังพบว่าในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจำนวน 3 ตัวอย่างที่มีเชื้อซัลโมเนลลา 2 ซีโรวาร์ ใน 1 ตัวอย่างซึ่งตรวจโดยวิธี MSRV พบเชื้อซัลโมเนลลาในหมูที่ขายตามตลาดสดร้อยละ 90 สุมาลีและคณะ (2538, 2539)ได้ศึกษาพบการปนเปื้อนของเชื้อนี้ในเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 82 และ 67.5 ตามลำดับ นอกจากนี้มีการศึกษาในเนื้อไก่และเครื่องในไก่พบการปนเปื้อนร้อยละ 66 และ 86 ตามลำดับ (Jernklinchan et al., 1994)แต่พบร้อยละ 33.5 ในเนื้อไก่แช่แข็ง (วิพิชญ์ และคณะ, 2534)จะเห็นได้ว่าอาหารประเภทเนื้อสดมีการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในอัตราสูง คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาหา เชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่และเนื้อหมู ซึ่งได้ผ่านขบวนการทำให้สุกแล้วว่าจะมีการปนเปื้อนลดน้อยลงหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งได้ทราบข้อมูลถึงสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างห้างสรรพสินค้าและตลาดสด ว่าจะมีความแตกต่างในการปนเปื้อนของเชื้อหรือไม่
Descriptปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ; 413-418
Subjectจุลินทรีย์ในอาหาร
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์--การปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์--จุลชีววิทยา
Salmonella
Previous||2460||Next