KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Titleกล้วย
Imprint2534
Call# T930025

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารไทย
Abstractกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกล้วย ชนิด พันธุ์กล้วย การใช้ประโยชน์ การปลูก คุณค่าทางอาหาร กล้วยสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ ได้แก่ กล้วยปิ้ง ข้าวเม่าทอด ข้าวต้มผัด กล้วยเชื่อม เค้กกล้วย เป็นต้น
Descriptปีที่ 11 ฉบับที่ 42 ; 42-54, 83-86
Subjectกล้วย--การปลูก
กล้วย--พันธุ์
กล้วย--คุณค่าทางอาหาร
กล้วย--การใช้ประโยชน์
Previous||25||Next