KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มาลัย บุญรัตนกรกิจ
Titleคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต/มาลัย บุญรัตนกรกิจ ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleMicrobiological quality of ready-to-eat-foods in supermarkets
Imprint2543
Call# IFRPD T000105

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractงานจุลินทรีย์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำการสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 แห่ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2539 ถึงเดือนกันยายน 2540 โดยเลือกชนิดอาหาร 4 ชนิด คือ สลัดผักพร้อมน้ำแบบครีมข้น ยำปลาดุกฟู ยำรวมมิตร และข้าวผัดปู ตัวอย่างอาหารจำนวน 120 ตัวอย่าง แบ่งตามชนิดของอาหารชนิดละ 30 ตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์หากลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นตัวแสดงสุขลักษณะอาหาร คือ Escherichia coli และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Salmonella sp. และ Bacillus cereus ตรวจเฉพาะตัวอย่างข้าวผัดปู ผลการสำรวจพบว่าอาหารทั้ง 4 ชนิดมีการปนเปื้อนด้วยเชื้อ Escherichia coli ในทุกชนิดอาหาร อาหารที่มีการปนเปื้อนสูงคือ ยำรวมมิตร และข้าวผัดปู ตรวจพบคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจวิเคราะห์ (30 ตัวอย่าง)เชื้อ Staphylococcus aureus ตรวจพบในทุกชนิดของตัวอย่างอาหารเช่นกัน แต่พบในปริมาณน้อย ชนิดอาหารที่พบการปนเปื้อนสูงสุดคือ ยำรวมมิตร ตรวจพบ 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 เชื้อ Salmonella ซึ่งถือเป็นเชื้อที่มีอันตรายต่อผู้บริโภคตรวจพบใน 3 ชนิดของตัวอย่างอาหาร คือ ยำรวมมิตร ข้าวผัดปู และยำปลาดุกฟู จากการตรวจพิสูจน์ยืนยันพบเชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนนี้มี จำนวน 6 ซีโรวาร์ ส่วนการปนเปื้อนของเชื้อ Bacillus cereus ตรวจพบในทุกตัวอย่างของข้าวผัดปู จำนวนที่ตรวจพบจะอยู่ระหว่าง 1.0x10(pow2)- 1.2x10(pow4)CFU/g
Descriptปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ; 36-43
Subjectอาหารพร้อมบริโภค
จุลินทรีย์ในอาหาร
การปนเปื้อน--จุลินทรีย์
Ready to eat food
Microbiology
Previous||2665||Next