KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
Alternative Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Titleรายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ/ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint[นนทบุรี] : สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533
Call# T930027

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Noteได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานพัฒนา ตามโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำริ (อีสานเขียว)ปีงบประมาณ 2533
Subjectข้าวเกรียบปลา
ปลา--การแปรรูป
สัตว์น้ำ--การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ประมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Previous||27||Next