KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ประชา บุญญสิริกูล
Titleผลของความชื้นและขนาดอนุภาคของข้าวโพดบดที่มีต่อคุณลักษณะบางประการ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่/ประชา บุญญสิริกูล...[และคณะ]
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Call# IFRPD T940006

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractในงานนี้ได้ทำการทดลองศึกษาถึงผลของความชื้นและขนาดอนุภาคของข้าวโพดซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ วัตถุดิบถูกป้อนเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่ กำหนดภาวะการผลิต ของเครื่องไว้ที่ความเร็วรอบของสกรู 250 รอบต่อนาที อุณหภูมิบาร์เรล 140 ํํซ. อัตราการป้อนวัตถุดิบ 16 กก.ต่อ ชม. ความชื้นเริ่มต้นของข้าวโพดที่ใช้ศึกษา คือ 13.62, 15.16, 16.66 และ 18.11% มาตรฐานเปียกและขนาดอนุภาคที่ใช้ศึกษา คือ 0.18, 0.38, 0.84, 1.01 และ 1.35 มิลลิเมตร ตามลำดับ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองไปสึกษาวิเคราะห์ โดยวิธี Response Surface ที่มีต่อลักษณะบางประการ เช่น อัตราการพองตัว ความหนาแน่นปรากฎ แรงแตกหักของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการดูดซับน้ำ และความสามารถในการละลายน้ำ พบว่าความชื้นและขนาดอนุภาคมีผลต่อลักษณะดังกล่าว แต่ที่ความชื้นของข้าวโพดมีค่าสูง การเปลี่ยนแปลงของขนาดอนุภาคจะไม่ค่อยมีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสมการกำลังสองของโพลีโนเมียลที่นำมาใช้ สามารถอธิบายผลของความชื้นและขนาดอนุภาคที่มีต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ ค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี
Noteหรือดูที่ รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2538 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 47-59
Subjectข้าวโพดบด--Extrusion
Twin screw extruder
Previous||279||Next