KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สายชล เกตุษา
Alternative Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Titleการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชผัก
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Imprintนนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
Call# T000247

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractเป็นเอกสารบางส่วนให้ความรู้เกี่ยวกับ การสูญเสียของผักหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในผักหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวพืชผัก การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาพืชผัก การทำผักแห้งและผักดอง
Descript354 หน้า ; 125-148
NoteTX354.ส411 2538 ล.1
Subjectผัก--เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผัก--การเก็บเกี่ยว
ผัก--การเก็บรักษา
Previous||2807||Next