KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
Alternative Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Titleการเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลเกษตร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Imprintนนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541
Call# T000258

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractกล่าวถึงการเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตผลเกษตร หลักการถนอมอาหาร การแปรรูปผัก ผลไม้ การแปรรูปเนื้อสัตว์ ได้แก่ ไส้กรอกปลา หมูหยอง กุนเชียง ปลาหมึกแห้งปรุงรส ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ลอดช่องสิงคโปร์ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวหมาก เป็นต้น
Descript442 หน้า ; 331-383
NoteTX354.ส411 2541 ล.2
Subjectผลไม้--การแปรรูป
ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้า
ปลาหมึกแห้งปรุงรส
ไส้กรอกปลา
เนื้อสัตว์--การแปรรูป
ลอดช่องสิงคโปร์
ก๋วยเตี๋ยว
ข้าวหมาก
การถนอมอาหาร
การแปรรูปอาหาร
ผัก--การแปรรูป
Previous||2818||Next