KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อภิญญา จุฑางกูร
Titleการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543
Call# IFRPD T000305

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เพื่อวัดวิเคราะห์และแปลความ ขณะที่รับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสโดยการเห็น การได้กลิ่น การชิมรส การสัมผัส และการได้ยิน คุณภาพทางประสาทสัมผัส คือ สิ่งที่ผู้บริโภคใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นเครื่องวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สี ขนาด รูปร่าง ตำหนิ กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส หรือลักษณะสัมผัส (ในส่วนท้ายของเอกสารเป็น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2522)เรื่อง กำหนดซอสบางชนิดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน)
Descript25-30
SubjectSensory evaluation
ซอส--มาตรฐาน
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Previous||2865||Next