KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มาลัย บุญรัตนกรกิจ
Titleฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน/โดย มาลัย บุญรัตนกรกิจ ... [และคนอื่นๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2535]
Call# IFRPD T010024

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractได้จัดทำฐานข้อมูลอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทย และกลุ่มอาเซียน โดยใช้โปรแกรม Mini-micro-CDS/ISIS ในการจัดทำและจัดเก็บข้อมูล โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารหมักจากถั่วเหลือง ชื่อ ฐาน "SOYA" มีงานวิจัยที่เก็บรวบรวมได้จำนวน 130 เรื่อง จัดทำเป็นฐานข้อมูลบทความวิชาการและตำราเกี่ยวกับอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทย ชื่อว่าฐานข้อมูล "ART" มีข้อมูลที่รวบรวมได้จำนวน 34 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว และยังได้จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่มีการวิจัยด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทย จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล "PROC" ซึ่งรวบรวมได้จำนวน 92 ราย สำหรับฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารหมักจากถั่วเหลือง ซึ่งรวบรวมได้จำนวน 130 เรื่อง เป็นผลงานที่ทำในประเทศไทย 62 เรื่อง ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน 42 เรื่อง และประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 26 เรื่อง จัดเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว 49 เรื่อง เทมเป้ ซึ่งเป็นอาหารหมักพื้นบ้านของอินโดนีเซีย 29 เรื่อง นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตจากถั่วเหลือง 14 เรื่อง อาหารหมักอื่นๆ จากถั่วเหลือง 17 เรื่อง เอนไซม์ 12 เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการ 12 เรื่อง และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 12 เรื่อง โดยสรุปประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองที่ต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยก้าวหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายเรื่อง ได้แก่ การถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการใช้เชื้อราบริสุทธิ์ เช่น Aspergillus flavus ในการผลิตโคจิทำซีอิ๊ว การผลิตสปอร์เชื้อราทำซีอิ้วในถุงพลาสติก ในภาพรวมงานวิจัยอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยค่อนข้างกว้างขวาง มีจำนวนงานวิจัยที่รวบรวมได้มากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน การวิจัยและพัฒนาของไทยและกลุ่มอาเซียนมีแนวโน้มความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการนำเทคนิคการผลิตอาหารหมักอื่นๆ มาใช้กับอาหารหมักจากถั่วเหลืองมากขึ้น การประยุกต์อาหารหมักพื้นบ้านของประเทศหนึ่งมาพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านมีมากขึ้น ธุรกิจยังต้องการการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ หรือรูปแบบใหม่ที่มีกลิ่นรสดีคุณภาพสูงมากขึ้น มีงานวิจัยในแนวลึก โดยเฉพาะการวิจัยด้านคุณค่าต่อสุขภาพ และกลิ่นรสของอาหารหมักจากถั่วเหลืองมากขึ้น
Descript50 หน้า
Noteได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเภทเงินทุนไทย-อาเซียน ประจำปี 2534-2535
Subjectอาหารหมัก--ถั่วเหลือง--ฐานข้อมูล
Previous||2957||Next