KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ลินจง สุขลำภู
Titleการผลิตแยมผักรวมที่ลดแคลอรี่โดยใช้สารละลายซอร์บิทอล 70 เปอร์เซ็นต์ทดแทนซูโครสบางส่วน/ลินจง สุขลำภู
Alternative TitleReduced-calorie mixed vegetable jam production by using 70% sorbitol partially substituted sucrose
Imprint2543
Call# T010211

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Abstractแยมผักรวมเตรียมจากส่วนผสมของผักในปริมาณร้อยละ 45 และน้ำตาลร้อยละ 55 ของส่วนผสมทั้งหมด เพคตินร้อยละ 1 ของน้ำหนักผัก และมีพีเอชประมาณ 3 ทำการศึกษาแปรผันอัตราส่วนของผักโดยใช้แครอทต่อมะเขือเทศเป็น 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 (w/w)ตามลำดับ ค่าแรงกดทะลักเพื่อประเมินคุณลักษณะทางด้านเนื้อสัมผัสและค่า b* จากการวัดสีของผลิตภัณฑ์แยมพบว่าค่าทั้งสองจะลดลงเมื่ออัตราส่วนของแครอทในส่วนผสมลดลง อย่างไรก็ตามที่อัตราส่วนของแครอทต่อมะเขือเทศเป็น 50:50 จะได้รับการยอมรับมากที่สุด และเมื่อศึกษาการใช้สารละลายซอร์บิทอล 70 เปอร์เซนต์เพื่อทดแทนซูโครสบางส่วนในส่วนผสมเพื่อลดแคลอรี่ในผลิตภัณฑ์แยมโดยมีอัตราส่วนของซอร์บิทอลต่อซูโครสเป็น 30:70, 40:60, 50:50, 60:40 และ 70:30 (w/w)ตามลำดับ พบว่าค่าแรงกดทะลักมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสารละลายซอร์บิทอลเพิ่มขึ้นที่อัตราส่วน 30;70 ถึง 60:40 และจากผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสพบว่าที่อัตราส่วน 60:40 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแยมผักรวมที่ลดแคลอรี่ เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่ทดแทนซูโครสได้มากและผู้ชิมให้คะแนนการยอมรับสูง
Descriptปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ; 43-50
Subjectแยมผัก--วิจัย
แยมแคลอรีต่ำ
ซอร์บิทอล
สารทดแทนน้ำตาล
ซูโครส
แครอท
มะเขือเทศ
Previous||3144||Next