KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
Titleสถานภาพการผลิต พันธุ์ และแนวทางพัฒนาลำไย เพื่ออุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ/พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, รำไพพรรณ อภิชาติพงษ์ชัย
Imprint2541
Call# T010249

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเกษตร
Abstractวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน สภาพการผลิต เทคโนโลยีชาวบ้าน พันธุ์ลำไยที่ใช้ปลูก ตลอดจนสถานภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปลำไยในปัจจุบัน เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกลำไยมากขึ้น เป็นผลให้มีการส่งออกในรูปของลำไยอบแห้ง มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นเกิน 20 เท่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พันธุ์ลำไยที่เกษตรกรนิยมปลูก คือพันธุ์ดอ การตลาดและการขายผลผลิต นิยมขายเหมาตั้งแต่เริ่มออกดอก หรือขณะติดผลขนาดเล็กไปจนถึงผลใกล้สุก กรรมวิธีในการแปรรูป คือ การคัดเกรด ก่อนนำเข้าอบ ใช้เตาอบโซล่า ใช้เวลาอบประมาณ 40-50 ชม. ส่วนการบรรจุกระป๋อง จะดำเนินการในรูปบริษัท เพราะมีการลงทุนสูง จะต้องคัดเกรดลำไย ก่อนการแปรรูปเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน (ไม่ใช่บทคัอย่อ เป็นการสรุปจากบทคัดย่อ เนื่องจากบทคัดย่อมีข้อความยาวมาก)
Descriptปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ; 198-214
Subjectลำไย--แง่เศรษฐกิจ
ลำไย--แนวทางการพัฒนา
Previous||3182||Next