KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการกระจายน้ำนมในช่วงปิดภาคเรียน/วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
Alternative TitleFeasibility study of milk distribution during school vacation
Imprint2541
Call# T010250

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเกษตร
Abstractการวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือของคนในชุมชน ในเรื่องการดำเนินการให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นประถมปีที่ 6 ได้ดื่มนมในช่วงปิดภาคเรียน และ เพื่อหาแนวทางกระจายน้ำนมในช่วงปิดภาคเรียน โดยใช้พื้นที่โรงเรียนแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และใช้น้ำนมจากสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่ของโรงเรียนแม่ขิมีศักยภาพและความพร้อมสูงในเรื่องความร่วมมือในการกระจายน้ำนม เพราะอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ นอกจากนี้แล้ว อบต. กลุ่มแม่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ตลอดจนคณะครูยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โครงการนี้น่าจะเกิดจากคนในชุมชนเป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่แรก แต่ที่ไม่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะไม่มีผู้ใดในชุมชนเป็นผู้ชี้นำ ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรมีการให้ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนองค์กรในท้องถิ่นในเรื่องประโยชน์ของการบริโภคน้ำนม โดยขอความร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และควรเริ่มโครงการก่อนปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม โดยมีการวางแผนประสานงานร่วมกับคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน
Descriptปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ; 215-221
Subjectนมในโรงเรียน
โครงการจัดหานมช่วงปิดภาคเรียน
Previous||3183||Next