KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
Titleแผนกลยุทธ์การวิจัยการผลิตสัตว์ปีก ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์/ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
Call# T010311

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalแผนกลยุทธ์การวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ/ โดย ธีระ สูตะบุตร ... [และคนอื่นๆ]
Abstractการวางแผนกลยุทธ์การวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติในสาขาการผลิตสัตว์ปีก ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์นั้น ได้ดำเนินการโดยกำหนดความสำคัญของหัวข้อวิจัย โดยพิจารณาถึงความสำคัญในเชิงมหภาค ที่ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งออกซึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลดการนำเข้าสินค้าที่สนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ผู้ทำงานและสังคมที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น การวางแผนกลยุทธ์การวิจัยด้านปศุสัตว์เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาเร่งด่วน รวมทั้งการพัฒนาในระยะยาวได้พิจารณาออกเป็นหัวข้อหลักได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานทางการผลิต (พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม และสุขภาพสัตว์)ปัจจัยด้านปัญหาสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมรอบๆ ฟาร์ม การใช้สารเคมี ฮอร์โมน สารต้านจุลชีพ สารเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต และสารออกฤทธิ์ทางธรรมชาติ การเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีเมตตาธรรม โรงฆ่าสัตว์ การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลจากสัตว์ การพัฒนาผลผลิตจากสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้เลี้ยงและสวัสดิภาพของผู้เลี้ยง และการศึกษาทางด้านสังคมและสังคมเศรษฐกิจในการแบ่งเขตการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ ในด้านการจัดตั้งองค์กรวิจัยหรือสถาบันวิจัยเฉพาะทาง และความต้องการบุคลากรเพื่อสนับสนุนการวิจัยนั้น เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานกลาง เพื่อทำหน้าที่ประสานการทำงานวิจัยร่วมกันในระหว่างองค์กรต่างๆ หรือจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อจัดการบริหารในการทำวิจัยทางด้านปศุสัตว์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้สมควรส่งเสริมและจัดหาเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ เช่น นักเคมี นักชีววิทยา และนักจุลชีววิทยา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและห้องปฏิบัติการต่างๆ
Descript520 หน้า ; 301-328
Noteได้รับการสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการ ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติประจำปี 2542 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Subjectสัตว์ปีก
ปศุสัตว์--แผนกลยุทธ์การวิจัย
เนื้อไก่--การส่งออก
ไข่ไก่--การส่งออก
เนื้อสุกร--การส่งออก
เนื้อสัตว์--การส่งออก
Previous||3244||Next