KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
Titleแผนกลยุทธ์การวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร/ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
Call# T010313

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalแผนกลยุทธ์การวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ/ โดย ธีระ สูตะบุตร ... [และคนอื่นๆ]
Abstractจากข้อมูลด้านงานวิจัย แบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ และการประชุมโต๊ะกลมในด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง น้ำตาล และเทคโนโลยีการบรรจุ แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ การพัฒนาการบรรจุ และการพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดทิศทางของงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร 10 อันดับแรกของแผนกลยุทธ์การวิจัยเร่งด่วนมากคือ 1)การแก้ปัญหาสุขอนามัย คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพื่อการส่งออก 2)การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบสะดวกบริโภค (ready to eat)จากสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก 3)การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในรูปสด 4)การใช้ข้าวหรือแป้งข้าวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อทดแทนการนำเข้าแป้งสาลี 5)การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว ได้แก่ อาหารขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์เส้นและอาหารพร้อมบริโภคจากข้าว 6)การศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ 7)การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 8)ศึกษาสาเหตุและหาแนวทางการลดการสูญเสียแป้งและน้ำตาลในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน 9)ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม้แปรรูปที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น ปรับปรุงคุณภาพน้ำสับปะรด 10)พัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุ เช่น การพัฒนาวัสดุบรรจุ / ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาภาชนะบรรจุที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม / พัฒนาวัสดุบรรจุที่หมุนเวียนนำมาใช้ใหม่
Descript520 หน้า ; 391-448
Noteได้รับการสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการ ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติประจำปี 2542 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Subjectการส่งออก--ปัญหา
สินค้าเกษตร
อาหาร--แผนกลยุทธ์การวิจัย
ผลิตภัณฑ์ประมง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ผลิตภัณฑ์ผัก
ผลิตภัณฑ์ผลไม้
ผลิตภัณฑ์เกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
Previous||3246||Next