KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ชนินทร์ เจริญพงศ์
Titleการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐาน ในการผลิตต่อคุณภาพมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขต 12 ปี พ.ศ.2542/ชนินทร์ เจริญพงศ์, ประธาน ประเสริฐวิทยาการ
Imprint2544
Call# T010347

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา (FDA Journal)
Abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานของการผลิต ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในเขต 12 อันประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา สตูล พัทลุง และตรัง ซึ่งปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต ความหนาแน่นของจำนวนสถานที่ผลิตในแต่ละจังหวัด และสุขอนามัยของสถานที่ผลิต โดยมีตัวชี้วัด คือ ผลวิเคราะห์น้ำบริโภคฯ ในปี พ.ศ.2542 ที่เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตในเขต 12 ทั้ง 7 จังหวัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่สถานที่ผลิตน้ำบริโภค จำนวน 240 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 329 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของน้ำบริโภคฯที่ผลิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.00537)โดยน้ำบ่อ จะทำให้คุณภาพของน้ำบริโภคฯที่ผลิต ต่ำกว่าน้ำบาดาล และน้ำประปา ความหนาแน่นของจำนวนสถานที่ผลิตในจังหวัดก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพของน้ำบริโภคฯที่ผลิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.00122)โดยคุณภาพน้ำบริโภคฯที่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่อยู่ในกลุ่มความหนาแน่นมาก (>60 แห่ง)จะมีคุณภาพต่ำกว่าน้ำบริโภคที่ผลิตจากสถานที่ผลิต ที่อยู่ในกลุ่มความหนาแน่นน้อย (1-30 แห่ง)และความหนาแน่นปานกลาง (31-60 แห่ง)นอกจากนี้ยังพบว่า สุขอนามัยของสถานที่ผลิต มีความสัมพันธ์กับคุณภาพทางด้านบักเตรีของน้ำบริโภคฯที่ผลิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.0000)แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำทางด้านเคมี
Descriptปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ; 22-29
Subjectน้ำบริโภค--การวิเคราะห์
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ
น้ำดื่ม--การวิเคราะห์
Previous||3280||Next