KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สาคร ศรีสอน
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวญี่ปุ่นม้วนไส้อาหารไทย/สาคร ศรีสอน
Alternative TitleDevelopment of rolled japonica rice with Thai food filling
Imprint2544
Call# KU T020028

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวญี่ปุ่นม้วนไส้อาหารไทย ผลการสำรวจพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภค โดยศึกษาแบบอภิปรายกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลมาช่วยเสริมในการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวญี่ปุ่นม้วนไส้อาหารไทยพบว่า ผู้บริโภคต้องการให้เติมเมล็ดธัญพืชลงไปในข้าว ใช้สาหร่ายเป็นวัสดุที่ใช้ม้วน ขนาดชิ้นผลิตภัณฑ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. ความยาว 2.5 ซม. ผลิตภัณฑ์มีรสจัด และกระเพราหมูสับเป็นอาหารไทยที่นำมาเป็นไส้ของผลิตภัณฑ์ ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 25 ของคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้ใหญ่อายุ 20-49 ปีต้องการต่อวัน แยกส่วนประกอบเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ข้าวเปรี้ยว ประกอบด้วย ข้าวสุก ร้อยละ 50.65 งาขาว ร้อยละ 3.35 น้ำส้มสายชู ร้อยละ 1.93 น้ำตาลทราย ร้อยละ 0.41 เกลือ ร้อยละ 0.28 ส่วนที่สอง คือไส้ของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย หมูสับ ร้อยละ 23.50 กระเทียม ร้อยละ 2.00 พริกขี้หนูแดง ร้อยละ 1.35 ซีอิ๊วขาว ร้อยละ 1.00 ซีอิ๊วดำ ร้อยละ 0.67 พริกไทยป่น ร้อยละ 0.46 น้ำมันหอยร้อยละ 1.00 น้ำปลา ร้อยละ 0.80 น้ำตาลทราย ร้อยละ 0.80 น้ำมันพืช ร้อยละ 4.00 พริกชี้ฟ้าเหลือง ร้อยละ 2.60 และใบกระเพรา ร้อยละ 3.50 ส่วนที่สามคือวัสดุที่ใช้ม้วน ประกอบด้วย สาหร่ายทะเล ร้อยละ 1.70 ระยะเวลาในการผักกระเพราะหมูสับ 10 นาที ที่อุณหภูมิ 80-90 องศา C อัตราส่วนข้าวเปรี้ยวต่อกระเพราหมูสับ เท่ากับ 2.5 ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุ 250 กรัม จำนวน 18 ชิ้น จะได้คุณค่าทางโภชนาการคือ พลังงาน 675.33 กิโลแคลอรี โปรตีน 28.62 กรัม ผลิตภัณฑ์มีความชื้นร้อยละ 53.65 โปรตีน ร้อยละ 23.71 ไขมัน ร้อยละ 7.28 เถ้า ร้อยละ 3.85 เยื่อใย ร้อยละ 1.40 และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 24.83 มี ความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การยอมรับของผู้บริโภค จำนวน 250 คน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบปานกลาง (7.06 คะแนน)ผลิตภัณฑ์แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-5 องศา C มีอายุการเก็บรักษาได้นาน 4 วัน เมื่อจะบริโภคอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ ด้วยกำลังไฟฟ้า 450 วัตต์ เป็นเวลา 90 วินาที
Descript98 หน้า
Noteวิทยานิพนธ์ (วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
Subjectการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์
ข้าวม้วนญี่ปุ่น--วิทยานิพนธ์
อาหารไทย
Previous||3465||Next