KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กล้าณรงค์ ศรีรอต
Titleแนวทางการพัฒนามันสำปะหลังในอุตสาหกรรมเกษตร/กล้าณรงค์ ศรีรอต
Imprint2536
Call# KU T020160

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอุตสาหกรรมเกษตร
Abstractมันสำปะหลังแปรรูปได้ 2 ประเภทคือ มันเส้นหรือมันอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลัง การบริโภคแป้งมันภายในประเทศ ได้แก่ บริโภคโดยตรง ผงชูรส อุตสาหกรรมอาหาร สาคู ฯลฯ นอกจากสภาพการบริโภคแล้ว ความต้องการในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ อันเนื่องมาจาก 1.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น ความต้องการเนื้อสัตว์ ราคาของข้าวโพดและกากถั่วเหลือง 2.อุตสาหกรรมแป้ง/แป้งแปรรูป เพิ่มปริมาณการบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้แป้งมันหรือแป้งแปรรูปเป็นวัตถุดิบเช่น ขนมอบ และน้ำเชื่อมฟรักโตส 3.อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ การหมักมันสำปะหลังเพื่อเป็นแอลกอฮอล์สำหรับทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
Descriptปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ; 16-21
Subjectมันสำปะหลัง--การใช้ประโยชน์
Previous||3597||Next