KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Titleเครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Alternative TitleAxial flow rice threshers
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
Call# T020255

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ขอบข่าย บทนิยาม ส่วนประกอบและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด ครอบคลุมเฉพาะเครื่องนวดข้าวที่ใช้ต้นกำลังจากเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้าหรือรถแทรกเตอร์ นวดต้นข้าวที่ป้อนผ่านถาดป้อน โดยต้นข้าวเคลื่อนที่ขนานตามแกนลูกนวด ทั้งนี้โดยใช้ฟันลูกนวดชนิดซี่เหล็ก (spike-tooth type)ข้าวเปลือกที่นวดได้จะผ่านการคัดแยกสิ่งเจือปนออก โดยการทำงานในลักษณะต่อเนื่องกัน
Descript15 หน้า
Subjectมอก. เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด
มอก. 768-2544
Previous||3692||Next