KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
Titleการศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูคู่/รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ ประชา บุญญสิริกูล
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541
Call# T020274

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractกระบวนการเอกซ์ทรูชันเพื่อใช้แปรรูปข้าวเป็นวิธีการหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยคุณภาพของเอกซ์ทรูเดตที่ได้ขึ้นกับปริมาณความชื้นและขนาดของอนุภาคของส่วนผสมวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคุกกิงเอกซ์ทรูเดอร์ เมื่อใช้ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 พบว่า เมื่อบดข้าวทั้ง 2 ชนิด ผ่านเครื่องบด ultracentrifugal mill จำนวน 1 2 และ 3 เที่ยว โดยใช้ ring sieve ขนาด 2 มิลลิเมตร ขนาดของอนุภาคเฉลี่ยทั้งในข้าวเจ้าและข้าวเหนียวลดลง และพบว่าการบดมีผลทำให้ปริมาณอะไมโลสที่มีอยู่ในข้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อศึกษาผลของความชื้นที่ 15% 20% และ 25% และผลของขนาดของอนุภาคในช่วง 30-50 เมส 50-70 เมส และ 70-100 เมส ของข้าวทั้งสองชนิดที่ป้อนเข้าสู่เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูคู่ พบว่า ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ศึกษาซึ่งมีปริมาตรความชื้นที่ 15% ให้เอกซ์ทรูเดตที่มีความพองมากที่สุด โดยมีค่า bulk density น้อยที่สุด และแรงกดทะลุต่ำสุด ส่วนผลของขนาดของอนุภาคในข้าวพบว่าขนาดของอนุภาคในช่วง 50-70 เมส และ 70-100 เมส ให้เอกซ์ทรูเดตที่มีความพองที่ดีกว่าและมี bulk density ที่ต่ำกว่าเอกซ์ทรูเดตที่เตรียมจากอนุภาคในช่วง 30-50 เมส ทั้งในข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
Descript27 หน้า
Noteรายงานการวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2538
Subjectข้าวเจ้า--อาหารขบเคี้ยว
ข้าวเหนียว--อาหารขบเคี้ยว
อาหารขบเคี้ยว--วิจัย
ขนมขบเคี้ยว--วิจัย
Twin screw extruder
Snack extrusion
Previous||3711||Next