KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อภิชาติ วรรณวิจิตร
Title5 ปีของการเข้าร่วมโครงการวิจัยจีโนมข้าวนานาชาติ ประเทศไทยได้อะไร/เรียบเรียงโดย อภิชาติ วรรณวิจิตร
Imprint2545
Call# T030025

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

JournalLAB. TODAY
Abstractประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการวิจัยจีโนมข้าวนานาชาติ เมื่อปี 2542 ร่วมกับ 10 ประเทศ โดยมีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกลุ่ม พร้อมด้วยอังกฤษ บราซิล ฝรั่งเศส แคนาดา ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย จีน และไทย เพื่อวิจัยหาลำดับเบสข้าว ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ศึกษาโครโมโซมที่ 9 ซึ่งการวิจัยของไทยได้ประสบความสำเร็จโดยสามารถค้นพบยีนข้าวในโครโมโซมที่ 9 มีประมาณ 2 ล้านเบส จาก 430 ล้านเบส และได้ส่งข้อมูลลำดับเบสลงในฐานข้อมูลยีนแบงก์ที่ประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงแนวคิดเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาในโครงการจีโนม ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการจีโนมข้าว ขีดความสามารถของไทยในเรื่องจีโนมข้าว การค้นหาลำดับเบสของจีโนม การสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าว Rice Gene Thresher และยีนความหอม
Descriptปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ย.-ธ.ค. ; 12-18
Subjectข้าว--ยีน--วิจัย
จีโนมข้าว
Previous||3739||Next