KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ทวีเกียรติ เลาหะวลีสันติ์
Titleโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยา ระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย (จังหวัด-รัฐ)จังหวัดสงขลา/ทวีเกียรติ เลาหะวลีสันติ์
Alternative TitleThe Cooperation program for solving on food and drug health products problem between Thailand-Malaysia border (province-state)Songkhla province
Imprint2545
Call# T030036

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา (FDA Journal)
Abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยา ระหว่างชายแดน ไทย-มาเลเซีย (จังหวัด-รัฐ)จังหวัดสงขลา ดังนี้ คือ 1. เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ (ประเทศไทย-มาเลเซีย)2. เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยา 3. เพื่อการกำหนดแนวทางและการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยา 4. เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลาได้มีพื้นที่ด่านชายแดนสองด้านที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ด่านสะเดา (รัฐเคด้า)และด่านปาดังเบซาร์ (รัฐเปอร์ลิส)ปัญหาที่เผชิญพบว่าได้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนำเข้ามาในประเทศทั้งสอง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ดังนั้น ควรที่จะมีคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาจำเป็นที่จะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายระหว่างพื้นที่ชายแดนดังกล่าว จากแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างชายแดนของประเทศไทย-มาเลเซีย (จังหวัด-รัฐ)เพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยาพบว่า 1. 88.90% ของคณะทำงานฯ มีความเห็นว่าควรที่จะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยา ระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย 2. 94.44% ของคณะทำงานฯ มีความเห็นว่าควรที่จะได้นำข้อสรุปและเสนอแนะของการประชุมระดับภูมิภาค มาใช้เป็นแนวทางของการประชุมของคณะทำงานฯ 3. 94.44% ของคณะทำงานฯ มีความเห็นว่าการประชุมของคณะทำงานฯ นำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารและยา 4. 66.67% ของคณะทำงานฯ มีความเห็นว่าการประชุมของคณะทำงานดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงานในระดับสูง ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของคณะทำงานด้านสุขภาพอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระหว่างพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ (ประเทศไทย-มาเลเซีย)
Descriptปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ; 21-31
Subjectผลิตภัณฑ์สุขภาพ--ปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ--การคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคใต้!
สงขลา!
ไทย!
มาเลเซีย
Previous||3750||Next