KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ประกาย ตปนียากร
Titleการศึกษาการรับรู้ การอ่าน และการใช้ประโยชน์ข้อมูล บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม/ประกาย ตปนียากร ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleA Study of perception reading and utilization of information on health product labels among people in Mahasarakham province
Imprint2545
Call# T030037

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารอาหารและยา (FDA Journal)
Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการรับรู้ การอ่าน และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม 2)เปรียบเทียบการรับรู้การอ่านและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน 3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การอ่านและการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 550 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามมีการรับรู้มากที่สุดคือ ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ยา และชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ส่วนข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการรับรู้น้อยที่สุดคือ ข้อมูลโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อมูลส่วนประกอบ/ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ยา และข้อมูลวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2)ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม มีการอ่านมากที่สุดคือ ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ยา และชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ส่วนข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีการอ่านน้อยที่สุดคือ ข้อมูลโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อมูลส่วนประกอบ/ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ยา และข้อมูลส่วนประกอบ/ส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 3)ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามมีการใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ยา ชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ส่วนข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการใช้ประโยชน์น้อยที่สุดคือ ข้อมูลโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อมูลส่วนประกอบ/ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ยา และข้อมูลส่วนประกอบ/ส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 4)ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกัน มีการรับรู้ การอ่าน และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5)การรับรู้ การอ่าน และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
Descriptปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ; 32-40
Subjectผลิตภัณฑ์สุขภาพ--ฉลาก
มหาสารคาม
Previous||3751||Next