KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ประดิษฐ์ โพธิ์นักขา
Titleการศึกษาสิ่งปนปลอมชนิด Light Filth ในแป้งข้าวเจ้า/ประดิษฐ์ โพธิ์นักขา, กนกวรรณ ตุ้นสกุล และ ทนงพันธ์ สัจจปาละ
Alternative TitleStudy of light filth in rice flour
Imprint2545
Call# T030123

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Abstractการส่งออกแป้งข้าวเจ้าของไทย พบว่ามีปัญหาด้านคุณภาพ สาเหตุจากการตรวจพบสิ่งปนปลอมชนิด light filth คณะกรรมการอาหารระหว่างประเทศด้านสุขลักษณะอาหาร ได้ร่างข้อกำหนดสิ่งปนปลอมในอาหาร เพื่อเป็นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของไทย ดังนั้น เพื่อตรวจวิเคราะห์ข้อบกพร่องและประเมินคุณภาพทางกายภาพของตัวอย่างแป้งข้าวเจ้า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองอาหารส่งออกจึงได้ศึกษาสิ่งปนปลอมชนิด light filth ในแป้งข้าวเจ้าเพื่อการส่งออกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2544 จำนวน 100 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบสิ่งปนปลอมชนิด light filth ทุกตัวอย่าง แบ่งเป็นชิ้นส่วนแมลง แมลงทั้งตัว ไข่แมลง ตัวอ่อนแมลง ดักแด้ แมลง ไร ขนหนู ขนคน และวัสดุคล้ายเส้นใยสังเคราะห์ 100, 25, 23, 20, 13, 21, 13, 29 และ 49 ตัวอย่างตามลำดับ การตรวจพบสิ่งปนปลอมชนิด light filth จำนวนมากทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตควรเพิ่มความเข้มงวดเรื่องสุขลักษณะ และกรรมวิธีที่ดีในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อลดหรือขจัดปัญหาสิ่งปนปลอม ยกระดับของผลิตภัณฑ์ส่งออกให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้าต่อไป
Descriptปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ; 70-77
Subjectแป้งข้าวเจ้า--สิ่งปนปลอม
วัตถุปนปลอมในอาหาร
Light filth
Previous||3837||Next