KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
Titleไวน์ข้าว ภูมิปัญญาไทย สู่การผลิตเชิงพานิชย์/ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
Imprint2544
Call# T030152

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารจาร์พา
Abstractไวน์ข้าว จัดเป็นสุราแช่ตามนิยามในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 4 หมายความถึง สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่ถึง 15 ดีกรี อธิบายเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไวน์ข้าวเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการพัฒนารสชาติไวน์ข้าวให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
Descriptปีที่ 8 ฉบับที่ 58, 59 ; 21-24, 35-39
Subjectไวน์ข้าว--การผลิต
สุราแช่
ข้าว--องค์ประกอบทางเคมี
Previous||3866||Next