KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author งามทิพย์ ภู่วโรดม
Titleการพัฒนาภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลัง/งามทิพย์ ภู่วโรดม และ สายสนม ประดิษฐดวง
Alternative TitleDevelopment of package from cassava flour
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2540?]
Call# KU T030208

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเครื่องขึ้นรูปต้นแบบพร้อมแม่พิมพ์ สำหรับการขึ้นรูปภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลัง และเพื่อพัฒนาสูตรแป้งที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปโดยวิธีอัดร้อน เครื่องขึ้นรูปต้นแบบทำงานโดยระบบไฮดรอลิก มีแม่พิมพ์พร้อมแผ่นความร้อนฝังในแม่พิมพ์ ปรับอุณหภูมิได้สูงถึง 300 องศาเซลเซียส ปรับตั้งเวลาได้ หน่วยวินาที แม่พิมพ์ทรงถ้วยกลม ขนาดมิติภายนอกเส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน 11.5 ซม. ด้านล่าง 6.5 ซม. ความสูง 5 ซม. และระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย 3 มม. มีช่องทางระบายอากาศขนาด 3 มม. ทั้งหมด 8 ช่องทาง จากการศึกษาแป้งผสมสูตรต่างๆ ทั้งหมด 18 สูตร พบว่ามี 3 สูตรที่เหมาะสม โดยสามารถขึ้นรูปได้โดยใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ตัวผู้ 180 องศา ซ. แม่พิมพ์ตัวเมีย 200 องศา ซ. เวลา 2 นาที สมบัติของภาชนะบรรจุจากแป้งทั้ง 3 สูตรมีดังนี้ ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.150-0.176 กรัม/ลบ.ซม. ค่า Tensile Impact Energy อยู่ในช่วง 0.01-0.03 จูล ความต้านทานการซึมผ่านของไขมันมีค่ามากกว่า 1800 วินาที สำหรับความทนทานต่อน้ำยังมีความแปรปรวนสูง เนื่องจากภาชนะตัวอย่างมีความบกพร่องจากการขึ้นรูป ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ต่อไป
Descriptไม่ปรากฎเลขหน้า [8 หน้า]
Noteรายงานผลการวิจัยประจำปี 2540 ทุนอุดหนุนวิจัยปี 2540 โครงการวิจัยรหัสพิเศษ 16.40
Subjectภาชนะบรรจุ--แป้งมันสำปะหลัง
Cassava starch package
Previous||3922||Next