KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Title/จัดทำโดย ฝ่ายควบคุมมาตรฐาน กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Call# T940120

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractหนังสือทำเนียบผลิตภัณฑ์อาหารปี พ.ศ.2532 เล่มนี้ กองควบคุมอาหารได้จัดทำขึ้นตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากและคุณภาพอาหาร เป็นทำเนียบผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมโคและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนมโค น้ำบริโภคและเครื่องดื่ม ซึ่งได้บรรจุรายชื่ออาหาร ที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมทั้งชื่อสถานที่ผลิต/นำเข้า
Descript317 หน้า
Subjectทำเนียบผลิตภัณฑ์อาหาร
นม--ทำเนียบนาม
เครื่องดื่ม--ทำเนียบนาม
น้ำบริโภค--ทำเนียบนาม
Previous||393||Next